دزدگیر ساختمان

هیچ محصولی یافت نشد.

دزدگیرهای ساختمان از یک کنترل کننده مرکزی و سنسورهای گوناگون و هشدار دهنده ها تشکیل شده که بواسطه دستوراتی که سنسورها به یونیت میدهند خروجیهای هشدار را فعال میکنند