دزدگیر کیلس استارت

2 کالا

در دزدگیر های کیلس استارت بجای سوئیچ خودرو دکمه کیلس نصب میشود و از آن بجای سوئیچ استفاده میشود و با نزدیک شدن ریموت و شناسائی آن توسط دستگاه اجازه روشن شدن به خودرو میدهد